در زمینه طراحی وب سایت جنبه‌ های گوناگونی باید در نظر گرفته شود که به سبب پیشرفت روز افزون اینترنت همواره براین موارد افزوده می‌شود.  طراحی وب سایت بر طبق هدف و محتوای مطالب می‌باشد. اطلاعات  و ساختار سایت نیز می بایست مطابق با هدف سایت بوده و طیفی از کاربران را نشانه رود که به دنبال اطلاعات ارائه شده در سایت هستند.